Hero Suren Tcharatanyan

2

Hayrenaser visited the family of fallen hero SUREN TCHARATANYAN and delivered our donors’ gratitude and $500 in donations.

During our visit we spoke to Suren’s wife. SHe told us that the former freedom fighter went to the frontline without any hesitation. He was an avowed freedom fighter. Nothing could hold him back from the frontline, even a past heart surgery and a sick wife in the hospital. Suren’s wife told us that he never stayed at home. He would take his grandchildren for walks, acquaint them to city’s various statues. In the past he used to do that with his daughters. Suren was a geologist. He knew by heart every inch of land in Armenia, every plant, every monastery and church.

We thank the following donors for helping the family of our hero: Sedrak Ishkhanian and Anzhik Avetissian, Hikush Ishkhanian, Garoon Antonyan, Anahit Harutyunyan, Mary Hamzoian, Anaida Tangiyeva, Ashkhen Sargsyan.

Here are some photos taken during the visit:

Սուրեն Ճարատանյանի կնոջ ստորագրած ստացականը:
WP_20160428_004
WP_20160428_003
WP_20160428_002
«Հայրենասեր»-ի եւ իր նվիրատուների երախտագիտության նամակը՝ ուղղված Սուրեն Ճարատանյանի կնոջը: